ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

Від 29.09.2016р. №13-06-VІІ

Програма

розвитку системи освіти Фастівського району

на 2016-2018 роки

ЗМІСТ

1.Паспорт Програми розвитку системи освіти Фастівського району на 2016-2018 роки

2. Вступ

3. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма

4. Мета та завдання Програми

5. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем, обсягів і джерел фінансування, термінів виконання Програми

6. Ресурсне забезпечення Програми

7. Напрями діяльності та заходи Програми

8. Координація та контроль заходів виконання Програми

ПАСПОРТ

Програми розвитку системи освіти Фастівського району на 2016-2018 роки

Ініціатор розроблення Програми

Фастівська районна державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження Фастівської райдержадміністрації

Розробник Програми

Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації

Співрозробники Програми

Фастівська районна рада, Фастівська районна державна адміністрація

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації

Учасники Програми

Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації, Фастівська районна рада, навчальні заклади району, органи місцевого самоврядування, громадські організації

Роки виконання Програми

2016 – 2018 роки

Перелік розділів, які буде реалізовано в межах цієї Програми

1. Дошкільна освіта

2. Загальна середня освіта

3. Позашкільна освіта

4. Навчання дітей з особливими освітніми потребами та оздоровлення дітей шкільного віку

5. Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, методична робота

6. Матеріально-технічне забезпечення

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

2016-2018 роки – 81184,0 тис. грн.

2016рік

тис. грн.

2017 рік

тис. грн.

2018 рік

тис. грн.

25534,0

26550,0

29100,0

Вступ

Програма розвитку системи освіти Фастівського району на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; Указів Президента України від 12 червня №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 25 серпня №501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»; Постанов Кабінету Міністрів України: від 20.04.2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти», від 27.08.2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ», від 05.04.1994 №228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів», від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 12.03.2003 № 306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», від 06.05.2001 № 433 “Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”, від 17.10.2007 №1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», від 15.08.2011№872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», від 20.07.2004 № 601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 675-р «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо складання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів»; Наказів Міністерства освіти і науки України: від 16 червня 2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 24 грудня 2003 року № 847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів».

Програма спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року.

Програма розвитку системи освіти Фастівського району на 2016-2018 роки визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення, обгрунтовує ресурсні потреби.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, варіативності навчального закладу, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку, установленого чинним законодавством України.

Розроблення Програми зумовлено необхідністю модернізації системи освіти району, переорієнтації на забезпечення якісної освіти та справедливого доступу до неї, реалізації принципу безперервної освіти.

Підставою для розробки Пограми є подальший розвиток системи освіти в районі та завершення терміну дії Програми розвитку системи освіти Фастівського району 2011-2013.

Фастівською районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування проводиться цілеспрямована робота щодо надання якісної освіти та рівного доступу до неї.

Одним з основних завдань системи освіти району є забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної освіти шляхом урізноманітнення форм її здобуття, реконструкції та капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, відкриття дошкільних відділень у складі НВО або НВК, відкриття груп короткотривалого перебування дітей у функціонуючих дошкільних навчальних закладах.

Забезпечення учням якісної освіти та рівного доступу до неї в обсягах, визначених державними освітніми стандартами, вдосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів з малою наповнюваністю учнів відповідно до демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку регіону, потреб громадян та суспільства; урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема для сільських дітей - пріоритетні завдання загальної середньої освіти.

Продовжується робота щодо організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, реінтеграції дітей у сім’ї на інклюзивне навчання за місцем проживання та введення ставок асистента вчителя у загальноосвітніх навчальних закладах і помічника (асистента) вихователя у дошкільних навчальних закладах.

Збереження позашкільного навчального закладу, розвиток мережі гуртків, урізноманітнення змісту та форм роботи у позашкільному навчальному закладі є одним із напрямів розвитку системи освіти району.

Зміни в соціальному та економічному житті країни потребують підготовки та виховання компетентної, комунікабельної, творчої, гармонійно розвиненої особистості, здатної швидко адаптуватися до життєвих умов, що змінюються. З цією метою в районі проводиться системна робота щодо залучення обдарованої та талановитої молоді в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, координації науково-дослідницької діяльності учнів, створення умов для їх духовного, інтелектуального, творчого розвитку та професійного самовизначення.

Пріоритетним напрямом Програми є участь педагогів і учнів району в міжнародних освітніх програмах і проектах, розширення ділових контактів з урядовими і неурядовими організаціями, налагодження співпраці з міжнародними установами, фондами та фундаціями.

Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою та її підключення до швидкісної мережі Інтернет, створення веб-сайтів у навчальних закладах, організація дистанційного навчання учнів і вчителів, впровадження інформаційної системи управління освітою (ІСУО/ДІСО), впровадження електронних навчально-методичних комплексів з основ наук для учнів – необхідна умова розвитку сучасної освіти району.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей державного, обласного та місцевих бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів інвесторів та міжнародних організацій.

В освіті району відбулися позитивні зміни, з’явилися нові завдання, які обумовлені процесами модернізації національної системи освіти в Україні. Пріоритетними завданнями роботи на 2016-2018 роки є: розвиток освітньої системи та зміни, які сприятимуть підвищенню її якості та ефективності; забезпечення права на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти відповідно до потреб громадян; оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу; розвиток системи безперервної освіти та навчання впродовж життя; посилення кадрового потенціалу системи освіти; формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, європейської цивілізації; забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма

Дошкільна освіта:

- мережа дошкільних навчальних закладів не повністю задовольняє потреби населення в дошкільній освіті, розширення мережі дошкільних навчальних закладів до повного задоволення потреб населення шляхом реконструкції та проведення капітального ремонту приміщень дошкільних навчальних закладів; розширення дошкільних груп у складі навчально-виховних комплексів; створення груп короткотривалого перебування дітей у функціонуючих дошкільних навчальних закладах;

- стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 (7) років через урізноманітнення форм її здобуття;

- перевищення норм наповнюваності груп у ДНЗ .

Загальна середня освіта:

- створення умов для переходу на 12-річний термін здобуття середньої освіти з реалізацією профільного навчання;

- оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів з малою наповнюваністю учнів;

- створення шкільних округів і базових навчальних закладів;

- перевезення учнів шкільними автобусами до місць навчання;

- морально застаріла комп’ютерна та мультимедійна техніка;

- підключення навчальних закладів до високошвидкісної мережі Інтернет.

Навчання дітей з особливими освітніми потребами:

- упровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

- введення посад асистентів вихователя (вчителя) у навчальних закладах;

- реінтеграція дітей з інтернатних закладів у сім’ї на інклюзивне та інтегроване навчання за місцем проживання;

- розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей та молоді, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

Позашкільна освіта:

-охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів позашкільною освітою;

- забезпечення доступності позашкільної освіти дітям сільської місцевості шляхом розширення мережі гуртків позашкільної освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів;

- ширше залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій, сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації;

- виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку;

- зміцнення навчальної та матеріальної-технічної бази позашкільного навчального закладу, оснащення його сучасним обладнанням, зокрема гуртків технічного напряму.

Кадрове забезпечення:

- збільшення кількості педагогічних та керівних кадрів пенсійного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

- організація системної роботи з резервом управлінських кадрів;

- залучення молодих спеціалістів до роботи в навчальних закладах.

Матеріально-технічне забезпечення:

- енергозбереження в навчальних закладах: модернізація котелень, заміна вікон на металопластикові, утеплення дахів та фасадів, ремонт і очистка систем опалення, заміна приладів освітлення на енергозберігаючі;

- забезпечення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики;

- оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників і лабораторного обладнання для закладів освіти;

- придбання комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки, інтерактивних дошок, проекторів і програмного забезпечення для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

- оновлення застарілої комп’ютерної техніки.

Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення розвитку системи освіти району та створення умов для якісної освіти і рівного доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

Досягнення мети передбачає вирішення основних завдань:

- створення належних умов для функціонування системи освіти району, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини;

- удосконалення мережі навчальних закладів з урахуванням потреб дітей, суспільних запитів і державних вимог;

- забезпечення якісної освіти всіх рівнів, створення умов рівного доступу до неї;

- запровадження моніторингу якості системи освіти району;

- модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем

Вирішення проблем, що виникли в галузі освіти району, можливе за умов:

Дошкільна освіта

Забезпечення конституційного права кожної дитини на здобуття дошкільної освіти є надзвичайно важливим. Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 385, та Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року визначено основні завдання модернізації системи освіти і передбачено розбудову мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, забезпечення доступності освітніх послуг, зокрема в сільській місцевості, шляхом капітального ремонту дитячих садків та збільшення відсотка дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади.

Протягом останніх років збільшено кількість місць у дошкільних навчальних закладах та дошкільних групах навчально-виховних об'єднань.

Поряд з цим із значним перевантаженням функціонують ДНЗ у смт.Борова.

Показник охоплення дітей віком від 0 до 6 років всіма формами дошкільної освіти в Фастівському районі за 4 роки збільшився на 7 %.

Проте існує дисбаланс в охопленні дошкільною освітою дітей, які проживають у міській й сільській місцевостях. Так, у 2015 році в районі дошкільні навчальні заклади відвідували 48% дітей віком від 3 до 6 років.

Тому актуальним є подальше розширення мережі дошкільних навчальних закладів.

Загальна середня освіта

Національною стратегією розвитку освіти на 2012-2021 роки передбачено створення умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей.

Для забезпечення наступності між ІІ і ІІІ ступенем навчання, розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи необхідно розвивати мережу класів з поглибленим вивченням предметів, зокрема природничо-математичного циклу. Найбільш масовим у районі є вивчення у 8-9 класах на поглибленому рівні української мови, біології, географії. Водночас, вивчення фізики, математики є недостатнім.

На виконання наказу Міністерства освтіи і науки України від 29.01.2015 №63 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди», з метою поступового переходу на 12-річний термін здобуття середньої освіти та якісного викладання профільних навчальних предметів є потреба у забезпеченні базових навчальних закладів предметними кабінетами природничо-математичного циклу.

Завдання забезпечення рівних можливостей в отриманні якісної освіти учнями незалежно від місця проживання, соціально-економічного становища сімей є надзвичайно важливим та актуальним.

З метою формування освітньої системи, яка забезпечує високу якість надання освітніх послуг та конкурентоспроможність випускників навчальних закладів сільської місцевості необхідно здійснювати подальше удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів, створення освітніх округів і базових навчальних закладів.

У 2016/2017 навчальному році за межею пішохідної доступності перебуває і потребує підвезення близько 750 учнів. Організованим підвезенням охоплено 85% учнів та педагогів від потреби. Удосконалення мережі, створення освітніх округів та базових навчальних закладів потребує оновлення та придбання шкільних автобусів.

Забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою та їх підключення до мережі Інтернет – одна з основних проблем системи освіти району. За останні 4 роки загальна кількість комп’ютерів та мультимедійної техніки в ЗНЗ збільшилася. Проте, забезпечення навчально-комп’ютерними комплексами та персональними комп’ютерами загальноосвітніх навчальних закладів є недостатнім. Арсенал наявної комп’ютерної техніки в навчальних закладах потребує технічного оновлення та заміни, адже 40% становить техніка, термін придбання якої – понад 5 років та 28% – термін придбання якої становить понад 10 років.

Необхідно вирішувати питання підключення навчальних закладів до швидкісної мережі Інтернет.

Навчання дітей з особливими освітніми потребами

Відділ освіти співпрацює зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами опіки та піклування для того, щоб реінтеграція дітей в родини відбувалася з урахуванням інтересів кожної дитини.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування функціонують дитячі будинки сімейного типу.

Позашкільна освіта

Протягом останніх трьох років важливим напрямом діяльності позашкільного навчального закладу району є охоплення позашкільною освітою дітей соціально-незахищених категорій. Позитивною динамікою є збільшення кількості дітей зазначеної категорії, охоплених позашкільною освітою.

Пріоритетом діяльності позашкільного навчального закладу району є створення сприятливих умов для пошуку, виявлення та підтримки обдарованих дітей і розвитку їх творчих здібностей. Залучення обдарованої і талановитої молоді до роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, координації науково-дослідницької діяльності учнів, створення умов для їх духовного, інтелектуального, творчого розвитку та професійного самовизначення є важливим завданням системи освіти району.

Щороку проводиться понад 50 районних творчих конкурсів, фестивалів, виставок, змагань з усіх напрямів позашкільної освіти.

Кадрове забезпечення

Значною є кількість педагогічних працівників пенсійного віку в загальноосвітніх навчальних закладах району – 122 педагоги, серед керівників навчальних закладів – 6 директорів.

Значна увага приділяється організації системної роботи з резервом управлінських кадрів за програмою «Дайте мені шанс», якою передбачено здійснення підготовки керівних кадрів для навчальних закладів району.

Необхідно приділити увагу забезпеченню навчальних закладів молодими спеціалістами.

Матеріально-технічне забезпечення

У закладах освіти району проведено комплексні роботи з підготовки приміщень та будівель до 2016/2017 н. р. та роботи в осінньо-зимовий період. Проведено планові заходи щодо ремонту та технічного обслуговування котелень навчальних закладів.

У навчальних закладах залишається велика кількість застарілої комп’ютерної техніки та недостатня кількість обладнання для навчальних кабінетів.

Для організації якісної позашкільної освіти актуальним залишається питання постійного оновлення й модернізації матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу, забезпечення його спеціальною навчальною літературою та підручниками, дидактичними засобами, навчальними приладами, програмними засобами, оновлення обладнання та комп’ютерної техніки.

Проблемним залишається питання щодо забезпечення предметними навчальними кабінетами базових навчальних закладів.

Обсяги і джерела фінансування та терміни виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми визначаються щороку у відповідних бюджетах.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з 2016-2018 роки становить 81184,0тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту районного бюджету та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах прогнозних показників, доведених на галузь «Освіта», та можливостей дохідної частини місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Терміни виконання Програми – 2016-2018 роки.

Напрями діяльності та заходи

районної Програми розвитку освіти Фастівського району на 2016-2018 роки

Напрям 1. Дошкільна освіта

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Очікуваний результат

2016

рік

2017

рік

2018 рік

1.1.

Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою

Розширення мережі ДНЗ шляхом реконструкції, капітального ремонту; відкриття груп короткотривалого перебування у ДНЗ.

6900

4225

3200

Райдержадміністрація, сільські/селищні ради, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Забезпечено місцями в ДНЗ відповідно до потреб

Розширення спроможності дошкільних навчальних закладів щодо доступності їх послуг для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю:

упровадження інклюзивної освіти в ДНЗ

720

770

900

Райдержадміністрація, сільські/селищні ради, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Забезпечено доступність послуг у ДНЗ дітьми з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю

Відкриття груп різних типів (короткотривалого перебування та ін.) з метою максимального охоплення дітей дошкільною освітою

250

260

260

Відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Відкрито групи різних типів

1.2.

Збереження та зміцнення здоров’я дітей
дошкільного віку

Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку

160

170

200

Райдержадміністрація, сільські/селищні ради, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Створено сучасну модель фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку

Створення умов у дошкільних навчальних закладах для отри­мання дошкільної освіти дітьми з обмеженими можли­востями

300

350

400

Райдержадміністрація, сільські/селищні ради, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Створено умови для дітей з обмеженими можливостями

Забезпечення дотримання натуральних норм харчування в дошкільних навчальних закладах та в дошкільних групах НВК, НВО за рахунок батьківських коштів та коштів районного бюджету

880

950

1200

Райдержадміністрація, сільські/селищні ради, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Забезпечено дотримання натуральних норм харчування

1.3

Матеріальне забезпечення

Забезпечення дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп НВК і НВО спортивним інвентарем та сучасними ігровими комплексами, майданчиками; меблями, комп'ютерною технікою

1200

1350

1650

Райдержадміністрація, сільські/селищні ради, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Забезпечено дошкільні заклади спортивним інвентарем, спортивними комплексами, меблями, комп’ютерною технікою

Оснащення освіт­ньо-виховного процесу дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп у НВО та НВК відпо­відно до “Типового переліку обов’язкового облад­нання, навчально-наочних по­сіб­ників та іграшок у дошкіль­них навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 № 509

1100

1250

1500

Райдержадміністрація, сільські/селищні ради, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Придбано відповідне обладнання, інвентар

Напрям 2. Загальна середня освіта

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Очікуваний результат

2016

рік

2017 рік

2018 рік

2.1

Реформування мережі загальної середньої освіти

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

800

900

1200

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

-

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням шкільного віку

Формування мережі освітніх округів та опорних і базових навчальних закладів

900

1000

1080

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет

Забезпечення профільним навчанням учнів школи ІІІ ступеня

Розширення мережі інклюзивних класів у ЗНЗ

200

220

230

Відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет

Збільшено кількість класів з інклюзивним навчанням

Збереження відповідно до потреб мережі груп подовженого дня в загальноосвітніх навчальних закладах

240

250

280

Відді освіти

Освітня субвенція, районний бюджет

Відкрито групи продовженого для

Придбання для шкільних бібліотек підручників,

навчальних посібників, художньої літератури, комп’ютерної техніки, створення медіа-центрів, проведення книжкових доброчинних акцій

150

180

180

Відділ освіти

Державний бюджет (Міністерство освіти і науки України),

обласний, районний

бюджети

Поповнено бібліотечні фонди навчальних закладів, забезпечено комп’ютерною технікою

2.2

Забезпечення фондів бібліотек навчальних закладів підручниками,

навчальними посібниками і художньою літературою

Створення в навчальних закладах системи допрофільної підготовки, яка охоплює всі напрями профільного навчання і включає, насамперед, достатню кількість короткотермінових курсів за вибором, факультативів і предметних гуртків

250

270

290

Відділ освіти

Освітня субвенція

Відкрито класи допрофільного навчання

2.3

Створення умов для розвитку освітнього середовища

Забезпечення сучасними навчальними предметними кабінетами опорних та базових навчальних закладів

1000

1185

1440

Департамент освіти і науки,

райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Державний, обласний, районний

бюджети

Забезпечення базових навчальних закладів предметними кабінетами та надання учням можливості навчатися за обраним профілем

Придбання спортивного інвентарю для організації фізичного виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів

1000

1100

1400

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування

Оновлено спортивний інвентар

Забезпечення в сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які проживають за межею пішохідної доступності (стаття 14 Закону України "Про освіту", стаття 21 Закону України "Про загальну середню освіту»)

700

750

800

Відділ освіти

Освітня субвенція

Здійснюється підвезення учнів та педагогічних працівників шкільними автобусами

2.4

Програма «Шкільний автобус»

Забезпечення підвезення дітей до опорних (базових) закладів із профільного навчання предметів у школі ІІІ ступеня

550

600

680

Відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування

Здійснюється підвезення учнів

Забезпечення підвезення шкільними автобусами учнів та педагогічних працівників (вихованців дитячого будинку, методистів, працівників господарської групи) на районні, обласні й Всеукраїнські масові заходи, пов’язані з навчально-виховним процесом (олімпіади, конкурси, турніри, фестивалі, спортивні змагання, семінари, конференції, наради) та для виконання інших функцій, покладених на відділ освіти

120

170

230

Відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування

Здійснюється підвезення на відповідні заходи

Регулярне технічне обслуговування, ремонт шкільних автобусів (проведення техоглядів, страхування, придбання запчастин)

200

250

270

Відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування

Здійснюється технічне обслуговування шкільних автобусів

Придбання нових шкільних автобусів за Програмою 50х50

650

700

Відділ освіти

Державний, районний бюджети, інші джерела фінансування

Придбано три шкільних автобуси

Напрям 3. Навчання дітей з особливими освітніми потребами та оздоровлення дітей шкільного віку

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Очікуваний результат

2016

рік

2017 рік

2018 рік

3.1.

Удосконалення форм роботи з дітьми з особливими потребами

Запровадження варіативних моделей та форм організації освіти для дітей з особливими освітніми потребами

50

60

70

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради,відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування

Охоплено комплексною реабілітацією та відповідним навчанням 90% дітей з особливими освітніми потребами шкільного віку

3.2

Реінтеграція дітей у сім’ї за місцем проживання

Надання консультацій педагогам та батькам

40

40

40

Відділ совіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування

Забезпечено реалізацію конституційного права дітей на виховання в сім’ї або родинному оточенні

Проведення соціальної роботи з батьками, діти яких реінтегровані з інтернатних закладів

30

30

30

Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування

Проведено роботу з батьками, діти яких реінтегровані з інтернтаних закладів

Забезпечення соціально-психологічного супроводу та патронату дітей, реіонтегрованих з інтернатних закладів

30

30

30

Відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування

Забезпечено соціально-психологічний супровід та патронаж, дітей реіонтегро-ваних з інтернатних закладів

3.3

Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Забезпечення доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних закладів

270

320

430

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування

Створено умови для доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних закладів

Забезпечення проведення щорічних медичних оглядів дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

50

50

60

Районна рада, райдержадміністрація,

сільські/селищні ради

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування

Проведено щорічні медичні огляди дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Напрям 4. Позашкільна освіта

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

2016

рік

2017 рік

2018 рік

4.1

Забезпечення якісної позашкільної освіти

Збереження мережі позашкільних навчальних закладів

240

250

270

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Збережено мережупозашкільного навчального закладу

4.2

Удосконалення системи виховання відповідальних громадян із патріотичним світоглядом в рамках дошкільної, шкільної та позашкільної освіти

Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

в навчальних закладах

64

75

90

Відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Проведено заходи з національно-патріотичного
виховання у навчальних закладах

Проведення районних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») , Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт» та забезпечення участі переможців районного етапу в обласному етапі змагань

65

70

90

Відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Проведено районний

етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), фестивалю «Козацький гарт»

Організація та проведення туристсько-краєзна-вчих, історико-краєзнавчих, історико-географічних, еколого-натуралістичних,

археологічних, етнографічних експедицій, акцій, походів тощо

65

70

90

Відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Проведено туристсько-краєзнавчі, історико-краєз-навчі, історико-географічні, еколого-натуралістичні,

археологічні, етнографічні експедиції, акції, походи

Реалізація завдань проекту з розвитку учнівського самоврядування

70

80

90

Відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Проведено заходи щодо реалізації проекту з розвитку учнівського самоврядування

4.3

Виявлення та підтримка обдарованої молоді, створення умов для її розвитку

Проведення районних етапів Всеукраїнських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів, змагань для обдарованих дітей, забезпечення участі учнів в обласних та Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань, виставок, експедицій тощо

60

75

80

Відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела

Проведено шкільні та районні етапи всеукраїнських олімпіад (у тому числі й Інтернет-олімпіад), турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України

Проведення районних етапів змагань, спортивно-масових та оздоровчих заходів (чемпіонати, турніри, фестивалі, спартакіади, спортивні ігри, турніри, походи) серед учнів навчальних закладів

70

80

100

Відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела

Відбір учнів для участі у спортивних змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів

4.4

Модернізація матеріально- технічної бази позашкільних навчальних закладів

Зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу

160

170

190

Районна рада, райдержадміністрація, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Покращено навчальну та матеріально-технічну базу позашкільного навчального закладу, забезпечено позашкільний навчальний заклад комп’ютерною та оргтехнікою

Напрям 5. Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, методична робота

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів

Терміни виконання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Очікуваний результат

2016

2017

2018

5.1

Надання освітніх та науково-методичних послуг

Забезпечення системи науково-методичного консультування суб’єктів освіти (педагог – навчальний заклад, освітня система району/міста)

160

170

195

Відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела

Мережа он-лайн консультування, заходів у форматі «школа», «майстер-клас» тощо

Програмно-методичне забезпечення і координаційний супровід дистанційного навчання учнів

300

400

500

Відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела

Програми дистанційного навчання та рекомендації. Технологічний супровід дистанційного навчання учнів регіону

Розширення співпраці з громадськими організаціями, асоціаціями, фондами тощо

0

0

0

Відділ освіти

-

Програми спільної інноваційної діяльності, укладені угоди про співпрацю, «інвестиції» в інноваційну діяльність регіону

Визначення потреби в педагогічних і науково-педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

0

0

0

Відділ освіти

-

Визначено потребу в педагогічних і науково-педагогічних працівниках для дошкільних, загально­освітніх, позашкільних навчальних закладів

Напрям 6. Матеріально-технічне забезпечення

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Очікуваний результат

2016

рік

2017 рік

2018 рік

6.1

Енергозбереження в навчальних закладах

Модернізація котелень, заміна вікон на металопластикові, утеплення дахів та фасадів, заміна приладів освітлення на енергозберігаючі, заміна енерговитратного технологічного обладнання

1100

1350

1525

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Освітня субвенція, державний, обласний, районний бюджети, інші джерела

Переведено котельні на альтернативні види палива, замінено вікна на металопластикові,

утеплено дахи та фасади, замінено прилади освітлення на енергозберігаючі

6.2

Модернізація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів

Придбання комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки та програмного забезпечення; інтерактивних дощок, проекторів для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільного навчального закладу району

1200

1650

1750

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Освітня субвенція, державний, обласний, районний бюджети, інші джерела

Оновлено комп’ютерну, мультимедійну, оргтехніку та програмне забезпечення; інтерактивні дошки, проектори

Підключення

навчальних закладів до високошвидкісної мережі Інтернет

270

290

300

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела

Підключено

навчальні заклади до високошвидкісної мережі Інтернет

Оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників та лабораторного обладнання для закладів освіти

1300

1700

1900

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Освітня субвенція, обласний, районний бюджети, інші джерела

Оновлено шкільні меблі, придбано спортивний інвентар, меблі для їдалень, навчально-наочні посібники та лабораторне обладнання

Залучення спонсорських коштів у розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів району

850

900

1000

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Інші джерела

Зміцнена матеріально-технічна база навчальних закладів району

Оформлення Державних актів на право користування земельними ділянками кожного навчального закладу

200

240

270

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради

Районний бюджет, інші джерела

Виготовлено Державні акти на право користування землею

Ремонт спортивних майданчиків, огорож, асфальтного покриття загальноосвітніх навчальних закладах

1000

1300

1500

Районна рада, райдержадміністрація, сільські/селищні ради , відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела

Проведено відповідні ремонтні роботи

Проведення щорічних замірів опору ізоляції в навчальних закладах району, забезпечення їх вогнегасниками, пожежними щитами

270

300

400

Відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела

Проведено заміри опору ізоляції, придбано вогнегасники, пожежні щити

Заступник голови районної ради В.В. Куценко

Кiлькiсть переглядiв: 295

Коментарi